Το Συναινετικό Διαζύγιο ή πως να πάρεις Διαζύγιο με 5 βήματα

By in
Το Συναινετικό Διαζύγιο ή πως να πάρεις Διαζύγιο με 5 βήματα

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρατηρείται σημαντική αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα. Οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, όπως και η εισχώρηση του σύγχρονου ανθρώπου στον «ιδεατό κόσμο των social media» είναι κάποια από τα αίτια που οδηγούν ένα ζευγάρι στο να λάβει την απόφαση να χωρίσει και να αναζητήσει νομική βοήθεια προκειμένου να λάβει διαζύγιο.

Σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο τα ζευγάρια που χωρίζουν οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο είδη διαζυγίων. Το συναινετικό διαζύγιο και το κατ’ αντιδικία διαζύγιο.

Συναινετικό διαζύγιο είναι η περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν συναινετικά να χωρίσουν και συμφωνούν σε όλα τα παρεπόμενα του διαζυγίου. Αντίθετα, το κατ’ αντιδικία διαζύγιο είναι όταν οι σύζυγοι διαφωνούν και την διαδικασία την εκκινεί το ένα από τα δύο μέρη.

Σε αυτό το κείμενο θα αναλύσουμε την διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τον Νόμο 4509/2017 και που επιτρέπει πλέον τα δύο μέρη να λύσουν τον γάμο τους γρήγορα, ανώδυνα χωρίς την κοστοβόρα και ψυχοφθόρα δικαστική διαδικασία του κατ’ αντιδικία διαζυγίου

Η Διαδικασία του Συναινετικού Διαζυγίου

            Μετά την νομοθετική αλλαγή που επήλθε με το άρθρο 22 του Νόμου 4509/2017, το συναινετικό διαζύγιο δεν επέρχεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

                Σε γενικές γραμμές, στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συναινούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης, ρυθμίζοντας υποχρεωτικά και τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων (εφόσον αυτά υπάρχουν), με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Το συμφωνητικό αυτό ενσωματώνεται στην αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη και μέσα σε 15 ημέρες κατά προσέγγιση επέρχεται η λύση του γάμου με την κατάθεση της εν λόγω πράξης στο ληξιαρχείο.

Διαδικαστικά βήματα

1ο Βήμα- Εύρεση Δικηγόρου εξειδικευμένο στο Οικογενειακό Δίκαιο

Αμφότεροι οι σύζυγοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ξεχωριστό πληρεξούσιο δικηγόρο που θα επωμιστεί την κατάρτιση του ιδιωτικού συμφωνητικού, καθώς ο νέος νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης των συζύγων από τον ίδιο δικηγόρο. Όταν οι σύζυγοι προσέλθουν στον δικηγόρο της επιλογής τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ληξιαρχική πράξη γάμου (αν ο γάμος τελέστηκε στην αλλοδαπή, έγγραφο ανάλογης ισχύος, αρ. 41 του ν.344/1976) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2ο Βήμα- Σύνταξη από τους δικηγόρους του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου και ρύθμισης της επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των τέκνων

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα καταρτίσουν οι δικηγόροι αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου (ΑΚ 1441). Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικό διαζύγιο λαμβάνει χώρα είτε από τους συζύγους ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη, η δε Γραμματεία δίδει βεβαίωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συζύγων, εφόσον τους έχει δοθεί προς τούτο ειδική πληρεξουσιότητα με τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, εντός μηνός πριν την υπογραφή του συμφωνητικού

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συναινετική λύση του γάμου, αποτελεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των συζύγων για την επιμέλεια, τη διατροφή και για την επικοινωνία μαζί τους.

Η εν λόγω έγγραφη συμφωνία ισχύει για 2 έτη τουλάχιστον, ενώ υπάρχει και δυνατότητα σύναψης νέας με την ίδια διαδικασία. Αν τα τέκνα ενηλικιώνονται πριν από την παρέλευση της διετίας, η συμφωνία ισχύει μέχρι την ενηλικίωσή τους. Τα θέματα διατροφής των ενηλίκων τέκνων, που, βέβαια, δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς, ρυθμίζονται από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 148 επ), όπως και τα θέματα διατροφής του/της πρώην συζύγου (1442-1446ΑΚ).

3ο Βήμα- Σύνταξη και υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης στο συμβολαιογραφείο για την λύση του γάμου

                Ύστερα από την πάροδο δέκα (10) ημερών από την συναφθείσα κατά τα προαναφερθέντα συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους και τη ρύθμιση των θεμάτων των ανηλίκων τέκνων τους υποβάλλονται ενώπιον του επιλεχθέντος Συμβολαιογράφου, προκειμένου να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, η οποία επί της ουσίας επικυρώνει τη συμφωνία των συζύγων ως προς τη λύση του γάμου τους και ως προς τη ρύθμιση των ζητημάτων αναφορικά με τυχόν ανήλικα τέκνα τους.

Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον έχουν εφοδιαστεί προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, εντός μηνός από την υπογραφή της πράξης. Ως προς τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος του επικυρωμένου, πλέον, συμφωνητικού μεταξύ των συζύγων, η οποία ισχύς είναι τουλάχιστον διετής από την υπογραφή του, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία.

4ο Βήμα- Η πνευματική λύση του γάμου εάν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο

Εάν ο γάμος των συζύγων ήταν θρησκευτικός, τότε ένας εκ των συζύγων υποβάλει αίτηση για την πνευματική λύση στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική..

5ο Βήμα- Η καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης στο Αρμόδιο Ληξιαρχείο

Τέλος, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθενται στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος οποτεδήποτε. Η λύση του γάμου επέρχεται από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής στο ληξιαρχείο και όχι της κατάρτισής της.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή μπορεί να σας στηρίξει ως προς την έκδοση του συναινετικού σας διαζυγίου, έτσι ώστε να σας διευκολύνει το κατά δυνατόν περισσότερο σε αυτό το ιδιαίτερο στάδιο της ζωής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2130387928

 

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest