ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών που αναπτύσσονται μέσα σε ένα κράτος από τους ιδιώτες του.

Διακρίνεται σε πέντε μέρη: στις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, στο Ενοχικό Δίκαιο, στο Εμπράγματο Δίκαιο, στο Οικογενειακό Δίκαιο και στο Κληρονομικό Δίκαιο.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες αναλαμβάνει υποθέσεις  Αστικού Δικαίου, συγκεκριμένα υποθέσεις ενοχικού δικαίου και εμπραγμάτου δικαίου με στόχο, είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς δια μέσου της Δικαστκής οδού με την άσκηση αγωγής.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ενοχικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν όταν ένα πρόσωπο οφείλει μία παροχή σε ένα άλλο. Πηγή αυτών των έννομων σχέσεων είναι η ιδιωτική βούληση (σύμβαση) ή ο νόμος (αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός). Επίσης αποτελεί τον κύριο μηχανισμό λειτουργίας της οικονομίας η οποία έχει συναλλακτικό/ανταλλακτικό χαρακτήρα, αποκατάσταση ζημιών ή ρύθμιση των περιουσιακών μετακινήσεων που έλαβαν χώρα χωρίς νόμιμη αιτία (αδικαιολόγητος πλουτισμός).

Στο πλαίσο αυτό, το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις υποθέσεων:

 • Αγωγές για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση  ή από το νόμο.
 • Ιδιωτικές και εμπορικές μισθωτικές διαφορές.
 • Αξιώσεις από αδικοπραξία και αγωγές για την αποζημίωση ή/και αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
 • Διεκδίκηση και είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων.
 • Αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Το Εμπράγματο Δίκαιο έχει ως αντικέιμενο τα δικαιώματα επί πραγμάτων, δηλαδή τα αποκαλούμενα εμπράγματα δικαιώματα που προσφέρουν σε ένα πρόσωπο άμεση εξουσία εναντίον όλων (erga omnes) πάνω σε ένα πράγμα.

Συγκεκριμένα αυτά είναι: η κυριότητα, η δουλεία, το ενέχυρο και η υποθήκη.

Επίσης, ο νομοθέτης θέλοντας να προστατέψει τους δανειστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχει προβλέψει κάποιες μορφές εμπράγματης ασφάλειας, όπως είναι η υποθήκη και το ενέχυρο.

Συνεπώς, το Εμπράγματο Δίκαιο ασχολείται με τον τρόπο που συστήνονται, μεταβιβάζονται και πως προστατεύονται τα δικαιώματα αυτά.

 
Όταν στο Δίκαιο αναφερόμαστε σε ένα πράγμα, εννοούμε κάθε απρόσωπο αντικείμενο που μπορεί ένας άνθρωπος να εξουσιάσει. Αυτό μπορεί να είναι, είτε ενσώματο (κινητό ή ακίνητο), είτε φυσικές δυνάμεις και ενέργειες (π.χ ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα) αρκεί να περιορίζονται από την εξουσίαση του ανθρώπου. Ακίνητα πράγματα είναι τα αυτοτελή κομμάτια εδάφους (π.χ οικόπεδα) και τα συστατικά τους μέρη (π.χ σπίτια) από την άλλη κινητά πράγματα είναι όσα δεν είναι ακίνητα.
 
Στο πλαίσο αυτό, το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις υποθέσεων:
 
 • Αγωγές προστασίας της κυριότητας ή/και νομής επί ακινήτων.
 • Αγωγές προστασίας δικαιωμάτων επί κινητών πραγμάτων.
 • Αγωγές προστασίας πραγματικών και προσωπικών δουλεών (επικαρπία, δουλεία διόδου κλπ).
 • Διανομή ακινήτων.
 • Έλεγχος τίτλων.
 • Διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή/κια του Υποθηκοφυλακείου.

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest