ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


Το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών είναι το δίκαιο εκείνο που εμπεριέχει τους κανόνες του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου με τους οποίους ρυθμίζεται το ιδιαίτερο καθεστώς των αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ανάλογα με τους κανόνες αυτούς διακρίνουμε το Ελληνικό Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών σε τέσσερις ειδικότερες κατηγορίες:

 • Στο ΕλλΔκατΑλλ που ρυθμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των αλλοδαπών οι οποίοι δεν έχουν την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Στο ΕλλΔκατΑλλ που απαρτίζεται από κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν το ιδιαίτερο καθεστώς των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το ΕλλΔκατΑλλ που ρυθμίζει το ιδιαίτερο καθεστώς που τυγχάνουν οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς, τους οποίους, τους οποίους η ελληνική Πολιτεία προστατεύει με βάση Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει και, τέλος
 • Το ΕλλΔκατΑλλ που αποτελείται από κανόνες που η Ελλάδα έχει θεσπίσει ειδικά για τους ομογενείς και τους παλινοστούντες.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή και Συνεργάτες ασχολείται εντονότατα με το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, τόσο με το Μεταναστευτικό Δίκαιο, όσο και με το Προσφυγικό Δίκαιο. Οι συνεργάτες του γραφείου αντιμετωπίζουν τις εν λόγω υποθέσεις με την δέουσα σοβαρότητα, ειλικρίνεια και ευθύνη που απαιτεί ο χειρισμός τους. Γνωρίζουμε πόσο λεπτή και ευάλωτη είναι η θέση των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έχουν μια αξιόπιστη νομική στήριξη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην χώρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Από τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα άρχισε να γνωρίζει σημαντική οικονομική ανάπτυξη και προσέλκυσε ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών που επιζητούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής. Έκτοτε το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το νομικό καθεστώς των μεταναστών στην Ελλάδα έχει μεταρρυθμιστεί αρκετές φορές. Το 2014 ο νομοθέτης εισάγει με το Ν.4251/2014 το Νέο Κώδικα Μετανάστευσης ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την διαμονή και εργασία των μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους, ενώ με το Ν.4332/2015 διεύρυνε κυρίως το πεδίο της διαρκούς νομιμοποίησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αποδεδειγμένα διαβιούν επί μακρόν παράνομα ή με προσωρινό τίτλο διαμονής επί Ελληνικό έδαφος.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή και Συνεργάτες, μέσα από την πολυετή πείρα, ασχολείται και εξειδικεύεται σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παρέχονται νομικές υπηρεσίες για την ορθή πληροφόρηση του πολίτη τρίτης χώρας ή του πολίτη Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την δυνατότητα διαμονής του στην Ελλάδα καθώς και των μελών της οικογενείας του.

Παρουσιάζοντα κατωτέρω ορισμένες νομικές υπηρεσίες:

 • Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας
 • Ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής ακόμη και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας
 • Διαγραφή διοικητικών και δικαστικών απελάσεων
 • Χορήγηση θεώρησης εισόδου λόγω οικογενειακής επανένωσης
 • Χορήγηση θεώρησης εισόδου, Golden Visa, για την απόκτηση άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή
 • Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναστολής και με αίτημα προσωρινής διαταγής,  ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Εφετείου, στις εξής περιπτώσεις:
α) στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης προς χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής,
β) στην περίπτωση απόφασης ανάκλησης ισχύουσας άδειας διαμονής και
γ) στην περίπτωση έκδοσης απόφασης επιστροφής.
 • Διόρθωση Ληξιαρχικών πράξεων γέννησης τέκνων είτε με Εισαγγελική παραγγελία όπου εκ του νόμου προβλέπεται είτε μέσω δικαστικής οδού με Αίτηση στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Ληξιαρχείου που έχει συντάξει την ληξιαρχική πράξη
 • Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • Αντιρρήσεις κατά της διοικητικής κράτησης λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων στην χώρα ή λήξης και ανάκλησης αυτών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο του προσφυγικού δικαίου σε οικουμενικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο ο νόμος 4375/2016 ορίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήματος πολιτικού ασύλου, εξέτασης αυτών και χορήγησης εν γένει διεθνούς προστασίας.

Το άρθρο 1.Α(2) της Σύμβασης της Γενεύης 1951 για το καθεστώς των Προσφύγων όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967) καθορίζει τα λεπτομερή κριτήρια για την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα σε κάθε πρόσωπο το οποίο «…λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν μπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να απολαύει της προστασίας της χώρας αυτής, ή εφόσον δεν έχει υπηκοότητα και εξαιτίας τέτοιων γεγονότων βρίσκεται εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, δεν δύναται ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει  σε αυτήν».

Στο κοινοτικό δίκαιο, οι αιτούντες άσυλο αναφέρονται ως αιτούντες διεθνούς προστασίας (υπό την έννοια ότι μπορεί να δικαιούνται καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας).

Η επικουρική προστασία έχει στόχο να συμπληρώσει την προστασία των προσφύγων και περιορίζεται σε όσα πρόσωπα δεν δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς αλλά, εάν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, θα αντιμετωπίσουν πραγματικό κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη.

Η εν λόγω σοβαρή βλάβη δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη με κάποιον από τους λόγους της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά πρέπει να συνίσταται σε:

α) θανατική ποινή ή εκτέλεση,

β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία και

γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης (άρθρο 15 ΟΑ και άρθρο 15 ΠΔ 141/2013).

 

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Εκτός από το προσφυγικό καθεστώς και την επικουρική προστασία, στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει και η άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν πρόκειται για καθεστώς διεθνούς προστασίας, αλλά για μία ιδιαίτερη πρόβλεψη του εθνικού δικαίου για άτομα που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 19 Α, περίπτωση στ’ του Ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.8 του Ν.4332/2015, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες:(….)στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ’ του ΠΔ 113/2013 (Α΄146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του ΠΔ 114/2010 (Α’195).

Το δικηγορικό γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες μπορεί να σας στηρίξει σε όλη την διαδικασία έκδοσης visa προκειμένου να ταξιδέψετε νομότυπα και με ασφάλεια στη χώρα που σας ενδιαφέρει. Σας βοηθάμε να συλλέξετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να καταρτίσουμε από κοινού την απαιτούμενη αίτηση και να προετοιμάσουμε το φάκελο σας, έτσι ώστε κατά το προγραμματισμένο ραντεβού που θα έχετε με την Πρεσβεία ή το Προξενείο για να εξεταστεί το αίτημά σας, όλα να εξελιχθούν ομαλά και να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα.
 
Θεώρηση εισόδου (VISAγια είσοδο και παραμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα
Σε περίπτωση που κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε) επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με θεώρηση εισόδου, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές ρυθμίσεις. Η θεώρηση εισόδου (VISA) χορηγείται από την προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου της τρίτης χώρας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει αφιχθεί στο σημείο εισόδου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων. Η θεώρηση εισόδου (VISA) διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:
 
α) την θεώρηση εισόδου (VISAγια βραχεία διαμονή (Visa Schengen) και
β) την θεώρηση εισόδου (VISAγια διαμονή μακράς διάρκειας (Εθνική Θεώρηση).

Θεώρηση εισόδου (VISAγια είσοδο και παραμονή αλλοδαπού σε Αγγλία και ΗΠΑ.

Γενικά ένας αλλοδαπός πολίτης  που επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει visa (θεώρηση εισόδου). Κάποιοι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία χωρίς visa εάν είναι υπήκοοι χωρών που με βάση διμερών συμφωνιών ανάμεσα στα εν λόγω κράτη έχει αποφασιστεί ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν visa προκειμένου να εισέλθουν στις συγκεκριμένες χώρες.

Συνήθως υπάρχουν δύο κατηγορίες visa, η μεταναστευτική visa και η μη μεταναστευτική visa. Ο σκοπός του προγραμματισμένου ταξιδιού αλλά και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν το είδος της visa που απαιτείται βάσει της μεταναστευτικής νομοθεσίας τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Αγγλίας. Ο αιτών θα πρέπει να αποδείξει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει την κατηγορία της visa για την οποία κάνει αίτηση.

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest