ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ειδικεύεται σε θέματα απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Μπορούμε να σας στηρίξουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκείμενου να σας χορηγηθεί η Ελληνική ιθαγένεια.

Σας βοηθάμε να συλλέξετε τα απαιτούμενα έγγραφα, να τα καταθέσουμε στην Αρμόδια Υπηρεσία, να επιβλέψουμε την πορεία του φακέλου σας, να κάνουμε αίτηση επίσπευσης εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να συνδράμουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση του φακέλου σας από τα αρμόδια όργανα.

Με τον ν.3284/2004 κυρώθηκε ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας με τον οποίο ρυθμίστηκε εκ νέου το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της καθώς και οι τρόποι χορήγησης της ιθαγένειας. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται σύμφωνα με την αρχή του δικαίου της καταγωγής («jus sanguine») και κατ’ απόκλιση και υπό προϋποθέσεις να αποκτηθεί και βάσει της αρχής του εδάφους («jus soli»).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Συντάγματος  «(…) Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος (…)». Συνεπώς από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο  καθορισμός των προσώπων που θα εντάσσονται στον Ελληνικό λαό  θα ανήκει στον Ελληνικό νομοθέτη, χωρίς να περιορίζεται από το διεθνές δίκαιο ως προς τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται: 

Τα αρμόδια όργανα για την λήψη των αποφάσεων περί κτήσης, απώλειας, επανάκτησης ή αμφισβήτησης της  Ελληνικής ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 και 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας τα θέματα ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η κτήση ή μη της Ελληνικής ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • Με πολιτογράφηση                                                                  
 • Για ειδικούς λόγους
 • Με τη γέννηση
 • Με φοίτηση                                                              
 • Με υιοθεσία
 • Με αναγνώριση                                  
 • Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις
 • Με τιμητική πολιτογράφηση

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες έχει έντονη εμπειρία σε υποθέσεις χορήγησης της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορεί να σας στηρίξει σε όλη την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να εγκριθεί το αίτημά σας.

H πολιτογράφηση είναι η διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας ένα Κράτος καθιστά υπήκοό του έναν αλλοδαπό και τον εξομοιώνει ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους πολίτες του Κράτους.

Με το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3838/2010, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται  για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και αφορούν τόσο στους ομογενείς όσο και στους λοιπούς αλλοδαπούς.

 • Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Ο αλλοδαπός αλλογενής ή ομογενής που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας πολίτης θα πρέπει:

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης

β.  Να μην έχει ποινικό κώλυμα

γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.

δ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά (7) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης ή τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, εφόσον αυτά έχουν συμπληρώσει στις 24/03/2010 ή τουλάχιστον τρία (3) έτη διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο: α) έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της ΕΕ, 2) είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, 3) έχει γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας ή 4) είναι ήδη αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας ή ανιθαγενής.

ε.  Να κατέχει έναν από τους κάτωθι τίτλους νόμιμης διαμονής: 1) άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια δεύτερης γενιάς, 2) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ ή των χωρών ΕΖΕΣ, 3) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της ΕΕ ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, 4) δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, 5) ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχει χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες έχει έντονη εμπειρία σε υποθέσεις χορήγησης της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορεί να σας στηρίξει σε όλη την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να εγκριθεί το αίτημά σας.

Τα τέκνα των αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας εφόσον οι νομίμως διαμένοντες γονείς υποβάλλουν στην υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποία υπάγεται ο δήμος της διαμονής τους κοινή αίτηση κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ.1 ΚΕΙ και 2 παρ.1 ν.4332/2015, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά κατά την υποβολή αίτησης κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας από τους γονείς για την κτήση της ιθαγένειας με γέννηση από τα τέκνα των αλλοδαπών συνοπτικά είναι οι εξής:

α. Το τέκνο να είναι ανήλικο
β. Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνέχιση της φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο
γ. Νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων του τέκνου με οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ
δ. Ο ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του θα πρέπει να αποδεικνύει 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν τη γέννηση του τέκνου

ε. Ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο νομίμως διαμενόντων γονέων θα πρέπει να κατέχει άδεια διαμονής τύπου:

 • Επί μακρόν διαμένοντος
 • Δεύτερης γενιάς
 • Αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας
 • Εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της ΕΕ
 • Δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ
 • Τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας
 • Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (ΕΔΤΟ) συνοδευόμενου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) ή άλλο τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες έχει έντονη εμπειρία σε υποθέσεις χορήγησης της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορεί να σας στηρίξει σε όλη την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να εγκριθεί το αίτημά σας.

Ο αλλοδαπός που διαμένει στη χώρα νόμιμα με οριστικό τίτλο διαμονής και φοίτησε σε Ελληνικό σχολείο θεμελιώνει συνήθως δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Τα άρθρα 18 παρ.1, 5α και β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.3 του ν.4332/2015 θέτουν τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποκτήσει ένας αλλοδαπός την Ελληνική ιθαγένεια λόγω την φοίτηση του σε Ελληνικό σχολείο. Η κάθε περίπτωση διαφέρει η μία από την άλλη, ωστόσο είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση η επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα (9) τάξεων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι (6) τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος διαμονής του αιτούντα η σχετική αίτηση.

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest