ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

H κοινωνική ασφάλιση ως δικαίωμα επιτελεί την λειτουργία της αναπλήρωσης του εισοδήματος των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων στην περίπτωση που διακοπεί οριστικά ή προσωρινά η σχέση εργασίας ή η επαγγελματικής τους απασχόληση, επειδή επήλθε κάποιος από τους κοινωνικοασφαλιστικούς κινδύνους, όπως είναι το γήρας, τον θάνατο, τη μητρότητα και τα οικογενειακά βάρη, το εργατικό ατύχημα, την ασθένεια, την αναπηρία και την ανεργία. 

Η κοινωνική ασφάλιση είναι πολύ ευάλωτη από τις κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές εξελίξεις και προσαρμόζεται σε αυτές.

Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμός χρηματοδοτείτε πρωτίστως από την  οικονομική συμβουλή των ίδιων των εργαζομένων και των εργοδοτών τους και μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης σε έκταση αναδιανομής εισοδημάτων από τους οικονομικά ισχυρότερους ασφαλισμένους προς τους οικονομικά ασθενέστερους.

Ο πρόσφατος ν.4387/2016 επέφερε ριζικές αναδιαρθρώσεις κα ανακατατάξεις στις οργανωτικές δομές του συστήματος παροχής κοινωνικής προστασίας και στις ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών. Ειδικότερα  εστίασε στη δημιουργία ενός οργανισμού κύριας ασφάλισης και στην ενοποίηση του ασφαλιστικού καθεστώτος όλων των ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, παλαιών ασφαλισμένων και νέων). Στην ουσία ο ν. 4387/2016 υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το τρίτο μνημόνιο ν.4336/2015.

Το δικηγορικό γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες προσεγγίζοντας με υπεθυνότητα τα θέματα που σχετίζονται με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, προσφέρει νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες νομικών-φυσικών προσώπων-ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ.) και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΓΛΚ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.).

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες μας αναλαμβάνει την παροχή εμπεριστατωμένης ενημέρωσης και νομικής συμβουλευτικής στο στάδιο της προσυνταξιοδότησης, αλλά και στη διεκπεραίωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών) και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.). 
 

Συγκεκριμένα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου.
  • Εξατομικευμένη προσυνταξιοδοτική γνωμοδότηση.
  • Αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
  • Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου απαιτείται.

Το δίκαιο της πρόνοιας ή αλλιώς η κοινωνική πρόνοια προστατεύει άτομα ή συγκεκριμένες ομάδες (ΑμΕΑ, πολύτεκνους, υπερήλικες κ.ά) με τη χορήγηση παροχών ή τη θέσπιση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλισθεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, καθώς και η ένταξη και η συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης περιλαμβάνει την ασφάλεια εισοδήματος, την ασφάλεια εργασίας και την εξασφάλιση του ανώτερου δυνατού επιπέδου υγείας. Η κοινωνική πρόνοια στηρίζεται στην εθνική αλληλεγγύη που εκτείνεται στην κοινότητα των υπηκόων ή μόνιμων κατοίκων ενός κράτους.

Στη χώρα μας η προνοιακή πολιτική του Κράτους υλοποιείται κατά κύριο λόγο από το νεοσύστατο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α).

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών) και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.). 

 
Συγκεκριμένα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest