ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας.

Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Ωστόσο, κανόνες του Οικογενειακού δικαίου αναφέρονται και στην ευρύτερη έννοια της οικογένειας. Αυτό συμβαίνει με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διατροφή, την επιτροπεία ή τη δικαστική συμπαράσταση.

 
Το Δικηγορικό γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ασχολείται με υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα, αναλαμβάνει συναινετικά διαζύγια, διαζύγια κατ΄ αντιδικία, υποστήριξη υποθέσεων επιμέλειας, διατροφών και επικοινωνίας δικαστικώς και ενώπιον συμβολαιογράφου.
 
Όπως επίσης με υποθέσεις σχετικές με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων (συμμετοχές σε αποκτήματα κλπ) και υποθέσεις σχετικές με τις σχέσεις γονέων και τέκνων (δικαστικές και εκούσιες αναγνωρίσεις πατρότητας, προσβολές πατρότητας), κλπ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ένα ζευγάρι αποζητά την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία όταν διαφωνούν σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι το θέμα της επιμέλειας ή το θέμα της διατροφής των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, αλλά και λόγω διαφωνίας στην έκδοση του διαζυγίου αυτή καθεαυτή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ασυμφωνίας των συζύγων, ο νομοθέτης θέσπισε ως λόγο διαζυγίου, τον ισχυρό κλονισμό του γάμου τον οποίο έχει δικαίωμα να επικαλεστεί με την μορφή αγωγής ο ένας εκ των δύο συζύγων ενώπιον δικαστηρίου.

Ισχυρός κλονισμός σύμφωνα με το άρθρο 1439 ΑΚ είναι ο λόγος ο οποίος καθιστά την εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης αφόρητη για τον ενάγοντα.

Οι λόγοι για τους οποίους τεκμαίρεται ότι υπάρχει λόγος στο γάμο που καθιστά τη συμβίωση των συζύγων ανυπόφορη είναι: η μοιχεία, η διγαμία, η εγκατάλειψη του ενάγοντος ή επιβουλή ζωής του η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος ή των τέκνων.

Προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου κατ’ αντιδικία:

Ι. Θα πρέπει να έχει επέλθει ο ισχυρός κλονισμός του γάμου με την έννοια ότι έχει υπάρξει μεταστροφή των συναισθημάτων του ενάγοντος απέναντι στο γάμο, λόγω συγκεκριμένων γεγονότων ή περιστατικών. Ο νόμος έχει θεσπίσει ορισμένα τεκμήρια του ισχυρού κλονισμού. Τα τεκμήρια αυτά είναι: η διγαμία, η μοιχεία, η εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης, η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο, η ενδοοικογενειακή βία εναντίον του ενάγοντος ή εναντίον των τέκνων.

ΙΙ. Θα πρέπει να αποδειχθεί, ότι ο ισχυρός κλονισμός αυτός επήλθε από γεγονότα που αφορούν είτε μόνο  τον εναγόμενο είτε και τους δύο συζύγους.

ΙΙΙ. Θα πρέπει τα γεγονότα που επικαλείται ο ενάγων όντως να έχουν επιφέρει τον ισχυρό κλονισμό του γάμου με τρόπο που η συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης να είναι ανυπόφορη για τον ίδιο και η αίτηση διαζυγίου να είναι επιβεβλημένη και δικαιολογημένη.

ΙV. Θα πρέπει ο κλονισμός να κατέστησε αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης για τουλάχιστον έναν από τους δύο συζύγους.

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Ένας από τους λόγους διαζυγίου, τον οποίο μπορεί να επικαλεστεί ένας εκ των συζύγων για την αυτοδίκαιη λύση του γάμου, είναι η διάσταση των συζύγων για περισσότερο από 2 χρόνια.

Το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ ορίζει ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος και ότι η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής κα δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων δεν έχει λυθεί με διαζύγιο αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση, τότε αναφερόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αιτία διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ασχολείται με υποθέσεις έκδοσης διαζυγίου κατ’ αντιδικία. Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις ή/και απορίες, έτσι ώστε να εξετάσουμε από κοινού ποια νομική οδός οφείλετε να ακολουθήσετε στην δική σας συγκεκριμένη περίπτωση.

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου που εισήγαγε ο ν.4509/2017 η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη.

Πλέον στο νέο άρθρο 1441 § 1 ΑΚ ορίζεται ρητά ότι η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου «για καθέναν από αυτούς» και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η εν λόγω πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

 Επίσης, στο νέο άρθρο 1441 § 2 ΑΚ προβλέπεται ότι για το συναινετικό διαζύγιο απαιτείται οι σύζυγοι να έχουν ρυθμίσει τα θέματα της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής των τυχόν ανήλικων παιδιών τους με έγγραφη συμφωνία, που μπορεί να περιλαμβάνεται στο έγγραφο της συμφωνίας για διάζευξη ή να γίνεται με ξεχωριστό έγγραφο. Η συζυγική συμφωνία για τα ανήλικα παιδιά έχει ορισμένη χρονική διάρκεια και ισχύει «για δύο (2) έτη τουλάχιστον».

Σε ό,τι αφορά τη λύση του γάμου, αυτή επέρχεται, κατά το άρθρο 1441 § 5, με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η σύσταση του γάμου. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση που ο γάμος του οποίου επιδιώκεται η λύση ήταν θρησκευτικός το άρθρο 1441§ 5  προβλέπει επιπρόσθετα την πνευματική λύση του γάμου. Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 22 § 4 του N 4509/2017, που ορίζει ότι η πνευματική λύση παραγγέλλεται στη Μητρόπολη από τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον και επισυνάπτεται και αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η παραγγελία απευθύνεται στη Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ναός όπου τελέστηκε ο γάμος και η οποία προβαίνει στην πνευματική λύση, που είναι υποχρεωτική.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες μπορεί να σας υποστηρίξει στην διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά το δυνατό περισσότερο σε αυτό το ιδιαίτερο στάδιο της ζωής σας.

H επιμέλεια, η διατροφή και η ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον έτερο γονέα είναι ο λόγος για τον οποίο αντιδικούν τέως ή νυν σύζυγοι μεταξύ τους στις Δικαστικές αίθουσες. Τα παιδιά, και ειδικότερα τα ανήλικα που δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν από μόνα τους για το μέλλον τους είναι αυτά που υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις τις σκληρότερες συνέπειες του διαζυγίου, ειδικά όταν αυτό προκύπτει μετά από αντιδικία.

ΙΕπιμέλεια

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η έννοια της γονικής μέριμνας είναι ευρύτερη από αυτή της επιμέλειας των τέκνων. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια, όπως επίσης περιλαμβάνει την διοίκηση της περιουσίας του τέκνου και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση, δικαστική ή εξωδικαστική που αφορούν στο πρόσωπο ή την περιουσία του. Τουναντίον, η επιμέλεια περιλαμβάνει μόνο τα ζητήματα της καθημερινής διαβίωσης του τέκνου, δηλαδή την ανατροφή, επίβλεψη, την εκπαίδευση και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Συνήθως μετά το διαζύγιο τη γονική μέριμνα διατηρούν και οι δύο γονείς εκτός αν για κάποιο λόγο εκπέσει του δικαιώματος αυτού ο ένας από τους δύο, ενώ την επιμέλεια ασκεί αυτός με τον οποίο συμβιώνει το τέκνο.

 Στην περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο προβλέπεται ρητά από το νόμο ότι στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, μαζί με την αίτηση για τη λύση του γάμου συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους γονείς με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα της ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας με τους γονείς τους και της καταβολής της διατροφής τους. Δυστυχώς, όμως, αυτή η λύση δεν είναι πάντα εφικτή γιατί τα μέρη παραβιάζουν τους όρους του συμφωνητικού ή λόγω ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους ως προς το ζήτημα της επιμέλειας, αναγκάζοντάς τα να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη για να ρυθμιστεί το θέμα από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως ή διαζυγίου, αρμόδιο να ρυθμίσει το θέμα της ανάθεσης της επιμέλειας είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο για τη λήψη σχετικής απόφασης πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας και με πρωταρχικό κριτήριο το συμφέρον του τέκνου. 

ΙΙΕπικοινωνία

Στην περίπτωση της διαστάσεως ή του διαζυγίου, ο γονέας που δεν συγκατοικεί με το τέκνο έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό. Ο σκοπός της επικοινωνίας είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου, της προσωπικές τους σχέσης και είναι προς συμφέρον του τέκνου, η συχνή και πλήρης επικοινωνία του και με τους δύο γονείς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 Αστικού Κώδικα ο γονιός με τον οποίο δεν διαμένει μαζί του το ανήλικο τέκνο του έχει νόμιμο δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό. Συνακόλουθα οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Τα ζητήματα αυτά, εφόσον υπάρχουν διαφωνίες τα μέρη οφείλουν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Όταν η επιμέλεια ανήκει σε ένα από τους δύο γονείς, ο άλλος γονέας είναι ο δικαιούχος επικοινωνίας με το τέκνο του στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. διαζύγιο (κύρια περίπτωση), β. ακύρωση γάμου, γ. διακοπή έγγαμης συμβίωσης, δ. παύση της γονικής μέριμνας του ενός γονέα, ε. πραγματική ή νομική αδυναμία ασκήσεως της επιμέλειας, αφαίρεση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας ολικώς, στ. γονέας με παιδί γεννημένο εκτός γάμου με αναγνώριση πατρότητας.

Το δικαίωμα της επικοινωνίας συνδέεται με το πρόσωπο του φορέα του αυστηρώς. Επίσης είναι ανεπίδεκτο παραιτήσεως ή μεταβιβάσεως σε τρίτο πρόσωπο. Το περιεχόμενο του δικαιώματος επικοινωνίας περιλαμβάνει:
α. την απευθείας προσωπική επαφή με το παιδί, συνάντηση, συνομιλία, έξοδος για ψυχαγωγία και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π,
β. την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, επιστολών, διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση μη δυνατής ή δύσκολης επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο ακόμη και σε περιπτώσεις περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος αυτού δικαστικώς, ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια και δεν διαμένει με το τέκνο δικαιούται να μαθαίνει από τον άλλο γονέα πληροφορίες που αφορούν την εν γένει κατάσταση του παιδιού.

ΙΙΙΔιατροφή

Μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των συζύγων, προβλεπόμενη ρητά από τον Αστικό νομοθέτη στα άρθρα 1389-1390 ΑΚ, είναι η αμοιβαία συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες, η οποία καθορίζεται για τον καθένα με υποκειμενικά κριτήρια, όπως την προσωπική του εργασία, τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσία του. Στις ανάγκες αυτές περιλαμβάνονται πρωτίστως η διατροφή, τόσο των ίδιων των συζύγων όσο και των τέκνων τους, τόσο ανηλίκων όσο και ενηλίκων που σπουδάζουν, εφόσον στερούνται περιουσιακών στοιχείων ή αν διαθέτουν περιουσία, αυτή δεν επαρκεί ώστε να τους αποφέρει εισόδημα. Η διατροφή καλύπτει το σύνολο των κύριων υλικών αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών του δικαιούχου αυτής. Την εκ του νόμου αυτή υποχρέωση παροχής διατροφής αναλαμβάνουν οι σύζυγοι (τόσο ο ένας απέναντι στον άλλον όσο και απέναντι στα τέκνα τους) όχι μόνο κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης αλλά και σε περίπτωση διακοπής αυτής (διάσταση, κατ’ άρθρο 1391 ΑΚ) καθώς και μετά τη λύση του γάμου (διαζύγιο, κατ’ ‘αρθρα 1392, 1441 παρ.2, 1442 ΑΚ).
 
Οι πρώην σύζυγοι όταν χωρίζουν με συναινετικό διαζύγιο, είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό και να προσδιορίσουν από κοινού, μεταξύ άλλων, το ποσό και τον τρόπο καταβολής της διατροφής του εκάστοτε δικαιούχου αυτής. Σε αντίθεση, εάν οι σύζυγοι επιλέξουν την οδό της αντιδικίας ενώπιον Δικαστηρίου τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, αν και το σύνηθες στη πράξη είναι να σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο και αίτημα διατροφής.
 
Το Δικηγορικό γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ασχολείται με τα περαιτέρω ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή της διάστασης των συζύγων, όπως είναι η επιμέλεια των τέκνων και το δικαίωμα επικοινωνίας, αλλά και η διατροφή που οφείλετε προς τον έτερο μέρος και στα τέκνα

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest