Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

By in
Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4356/2015 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.4934/2022, το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται:

α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης που υποβάλλεται από τα μέρη

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και

γ) αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών

2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης  συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση τεχνολογιών  πληροφορικής και επικοινωνίας.

3. Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός εάν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest