Δελτίο διαμονής σε σύζυγο/σύντροφο Έλληνα πολίτη

By in
Δελτίο διαμονής σε σύζυγο/σύντροφο Έλληνα πολίτη

Δικαιούνται το δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη όσοι συνάπτουν γάμο  ή σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη και υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις κατά τόπο αρμόδιες περιφέρειας σύμφωνα με το τόπου διαμονής του αιτούντος.

Για την υποβολή του αιτήματος ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να βρίσκεται νόμιμα στη χώρα  ήτοι, να έχει εισέλθει στην Ελλάδα με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος είτε να διαμένει νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής και συγκεκριμένα να είναι κάτοχος:

  • Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
  • Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ως αλλογενής σύζυγοι ομογενούς
  • Άδεια διαμονής από άλλο Κράτος- Μέλος (εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
  • Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής τύπου Α’ (μπλε βεβαίωση)
  • Δελτίου αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας
  • Ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
  • Δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

Ειδικά ο κάτοχος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία εφόσον επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα θα πρέπει:

  • Να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου
  • Να παραιτηθεί από την αίτηση διεθνούς προστασίας Η παραίτηση θα έπεται της υποβολής του σχετικού αιτήματος και της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α’ προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της διαμονής, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την υποβολή της παραίτησης.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest