Ελληνική ιθαγένεια

By in
Ελληνική ιθαγένεια

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ειδικεύεται σε θέματα απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Μπορούμε να σας στηρίξουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκείμενου να σας χορηγηθεί η Ελληνική ιθαγένεια.

Σας βοηθάμε να συλλέξετε τα απαιτούμενα έγγραφα, να τα καταθέσουμε στην Αρμόδια Υπηρεσία, να επιβλέψουμε την πορεία του φακέλου σας, να κάνουμε αίτηση επίσπευσης εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να συνδράμουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση του φακέλου σας από τα αρμόδια όργανα.

Με τον ν.3284/2004 κυρώθηκε ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας με τον οποίο ρυθμίστηκε εκ νέου το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της καθώς και οι τρόποι χορήγησης της ιθαγένειας. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται σύμφωνα με την αρχή του δικαίου της καταγωγής («jus sanguine») και κατ’ απόκλιση και υπό προϋποθέσεις να αποκτηθεί και βάσει της αρχής του εδάφους («jus soli»).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Συντάγματος  «(…) Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος (…)». Συνεπώς από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο  καθορισμός των προσώπων που θα εντάσσονται στον Ελληνικό λαό  θα ανήκει στον Ελληνικό νομοθέτη, χωρίς να περιορίζεται από το διεθνές δίκαιο ως προς τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται: 

Τα αρμόδια όργανα για την λήψη των αποφάσεων περί κτήσης, απώλειας, επανάκτησης ή αμφισβήτησης της  Ελληνικής ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 και 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας τα θέματα ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η κτήση ή μη της Ελληνικής ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  • Με πολιτογράφηση
  • Για ειδικούς λόγους
  • Με τη γέννηση
  • Με φοίτηση
  • Με υιοθεσία
  • Με αναγνώριση
  • Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις
  • Με τιμητική πολιτογράφηση
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest