Ξεκινάνε οι ανανεώσεις των αδειών διαμονής από 16/11

By in
Ξεκινάνε οι ανανεώσεις των αδειών διαμονής από 16/11

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 374365/2021 αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, υποβάλλονται, εφεξής, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Advertisements

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων (άρθρο 2)

1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, την καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της, καθώς και την καταχώριση του προς ανανέωση τίτλου διαμονής. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται ως προς την ορθότητά τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωρηθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης.

2. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με την υπηρεσία μιας στάσης για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής του είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

3. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1-5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας.

4. Οι αιτήσεις ανανέωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπου αυτό απαιτείται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007. Προς τούτο, καταχωρείται ο κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο (on line), ως προς την εξόφλησή του και ως προς τη μη χρήση αυτού σε άλλη αίτηση άδειας διαμονής.

5. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης συμπληρώνεται υποχρεωτικά το σύνολο των πεδίων που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (πλην της περίπτωσης των στερουμένων διαβατηρίου) και στον τόπο διαμονής του.

6. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά, ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στην εφαρμογή τύπο αρχείου.

7. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

8. Εφόσον τα καταχωρηθέντα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

9. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα: α) αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα ανανέωσης και β) έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).
Το ανωτέρω έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο (on line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του, συνιστά βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η παρούσα βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.

10. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βεβαίωσης διαπιστώνεται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου.

Επικοινωνία των υπηρεσιών μιας στάσης με τον αιτούντα (άρθρο 3)

1. Η υποβολή συμπληρωματικών και πρόσθετων δικαιολογητικών, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργείται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης.

2. Η επικοινωνία της υπηρεσίας μιας στάσης με τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υποβολή του αιτήματος ανανέωσης του τίτλου διαμονής, ιδίως για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, την αποστολή ειδοποίησης λήψης βιομετρικών στοιχείων και την κοινοποίηση αποφάσεων διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αποστολή δικαιολογητικών σε φυσική μορφή, κατά παρέκκλιση της πάγιας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.

Έναρξη ισχύος (άρθρο 4)

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της απόφασης ορίζεται η 16 Νοεμβρίου 2021.

via:https://thegreeklawyer.gr/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest